Qbizm•Mall Media ปรับ-รู้-สู้ภัย

26 March 2020
Category: News
26 March 2020, Comments: Comments Off on Qbizm•Mall Media ปรับ-รู้-สู้ภัย

Qbizm•Mall Media ปรับ-รู้-สู้ภัย เพื่อให้พนักงานทุกคนคลายกังวลและปลอดภัย ห่างไกลจาก COVID-19 บริษัทฯ จึงกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและปรับวิธี รับ-ส่ง เอกสารกับบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องติดต่อประสานงานในช่วงนี้ ถือเป็นการช่วยให้ปริมาณผู้ติดเชื้อฯ ไม่เพิ่มขึ้นทางหนึ่งด้วย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนฉัน ยืนห่างกัน 2 เมตร เพียงเราเคร่งครัดเรื่องเหล่านี้ เชื่อแน่ว่า COVID-19 จะผ่านพ้นจากคนไทยไปไวๆ

350531 350532 350833 350834 352489 352490

Comments are closed.